ThaiEnglish


พิพิธภัณฑ์เรือไทย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ หมู่ ๑ ซอยบางเอียน ๘(ขาวมาลา) ถนน บางเอียน ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอาจารย์ไพฑูรย์ ขาวมาลา เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยจิตวิญญาณที่ผูกพันกับสายน้ำและเรือมาตั้งแต่วัยเด็ก อีกทั้งยังได้เป็นอาจารย์ผู้สอน วิชาออกแบบ เขียนแบบ และการต่อเรือ มาตลอดชีวิตที่รับราชการ ณ โรงเรียนช่างต่อเรือ ( ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือ) ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๑ จนถึงเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๓๙ ได้เล็งเห็นว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี การคมนาคมและการขนส่งของประเทศ จะทำให้การใช้เรือในอนาคตน่าจะน้อยลง และไม้ที่เป็นวัสดุหลักในการต่อเรือจะหมดไป ... อ่านต่อ

 
 
" ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยาวชนต้นแบบ ในโครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "
" โครงการ แทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔ "  ๗๗ ต้นแบบคนดีทั่วประเทศ และเยา ...อ่านต่อ
Web builder by ninewebsite.com